0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

Eğitim iki gün aşağıda yer alan bilgiler ile gerçekleştirilecektir. 

Tarih Saat Eğitim Bilgisi
5 Aralık 2023 Salı 09.30-16.30 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Finansman Teknikleri
6 Aralık 2023 Çarşamba 09.30-12.30 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Finansman Teknikleri

 

ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ, İTHALATÇI, İHRACATÇININ RİSK VE AVANTAJLARI İLE FİNANSMANDA KULLANILMASI

 

 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME VE SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALATÇI VE İHRACATÇI EN RİSKLİ VEYA EN AZ RİSKLİ OLDUĞU DURUMLAR – ŞEKİL
 • YÜRÜRLÜKTEKİ KAMBİYO MEVZUATI GEREĞİNCE BANKALAR, İTHALAT VE İHRACATÇILARIN SORUMLULUKLARI
 • PEŞİN ÖDEME TANIM
 • PEŞİN ÖDEME VE İŞLEM ADIMLARI
 • PEŞİN ÖDEME – ŞEKİL
 • PEŞİN ÖDEMEDE RİSK
 • PEŞİN ÖDEMEDE BANKALARIN SORUMLULUK VE TAKİBİ
 • PEŞİN ÖDEMENİN ÖZELLİKLERİ
 • MAL MUKABİLİ ÖDEME TANIM
 • MAL MUKABİLİNDE ŞEKİL
 • MAL MUKABİLİ ÖDEMENİN İŞLEYİŞİ VE ŞEKİL
 • MAL MUKABİLİNDE TARAFLAR
 • MAL MUKABİLİNDE BANKALARIN SORUMLULUĞU
 • MAL MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALARIN KAMBİYO TAKİBİ
 • VESAİK MUKABİLİ TANIM
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE TARAFLAR
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEM ADIMLARI, VESAİK MUKABİLİ İŞLEM VE ŞEKİL
 • UNIFORM RULES FOR COLLECTIONS – URC 522
 • TAM TAKIM VESAİK MUKABİLİ İHRACAT EVRAKLARININ İNCELENMESİ
 • TAM TAKIM VESAİK MUKABİLİ İTHALAT EVRAKLARININ İNCELENMESİ
 • VESAİK MUKABİLİ GERÇEK RÖMİZ MEKTUBU – SCHEDULE LETTER
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALARIN SORUMLULUĞU
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE RISKLER VE AVANTAJLAR
 • TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI RİSKLERİ,
 • TAHSİL VESAİKİNDE İTHALATÇI RİSKLERİ
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALAR ÖDEME GARANTİSİ VERİR Mİ?
 • TAHSİL VESAİKİNDEN DOĞAN İHRACATÇI RİSKLERİNİN AZALTMANIN BAŞLICA YOLLARI
 • GENEL YAPISI DOLAYISI İLE TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI AÇISINDAN AVANTAJLARI
 • TAHSİL VESAİKİNİN İTHALATÇI İÇİN DEZAVANTAJLARI 
 • TAHSİL VESAİKİNİN İTHALATÇI İÇİN AVANTAJLARI
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE ALACAK SİGORTASI VE TÜRK EXIMBANK
 • TÜRK EXIMBANK VE İHRACAT KREDİ SİGORTASININ GENEL ESASLARI
 • TÜRK EXIMBANK’A NE ZAMAN BAŞVURMALI VE ALACAĞIN SİGORTASI NE ZAMAN BAŞLATILMALI?
 • TÜRK EXIMBANK’IN GARANTÖR OLMAYACAĞI HUSUSLAR VAER MIDIR?
 • TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASININ İHRACATÇIYA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?
 • KREDİ KULLANIMI / FİNANSMAN
 • TAHSİL VESAİKİ TEMLİKİ KARŞILIĞINDA İHRACAT DÖVİZ KREDİSİ VERİLMESİNİN ESASLARI
 • TAHSİL VESAİKİNDE BULUNAN DENİZ KONŞİMENTOSUNUN ŞARTLARI
 • BANKALARIN TAHSİL VESAİKİNİ İNCELERKEN DİKKAT ETTİĞİ HUSUSLAR
 • SİGORTA POLİÇESİ KULLANILACAK KREDİNİN TEMİNAT KAPSAMINA ALINIR MI?
 • SİGORTA POLİÇESİ İTHALATÇI TARAFINDAN YAPTIRILMIŞ OLAN VESAİK MUKABİLİ İHRACAT EVRAKLARI NE ŞEKİLDE KREDİ TEMİNATINA ALINIR?
 • VESAİK MUKABİLİ EVRAK KARŞILIĞI KULLANILACAK KREDİNİN MİKTARI NE OLABİLİR?
 • DÖVİZ KREDİSİ İHRACAT TAAHHÜDÜ
 • DÖVİZ KREDİSİ İHRACAT TAAHHÜDÜ NEDİR?
 • TAAHHÜDE SAYILABİLECEK İHRACATLAR
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEM VE YAŞANMIŞ GERÇEK VAK’A / MALLARIN GÜMRÜĞE BIRAKILMASI
 • KABUL KREDİLİ VESAİK MUKABİLİ ÖDEME
 • KABUL KREDİSİNİN AÇIKLAMASI
 • KABUL KREDİLİ VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE ŞEKİL ADIMLAR
 • KABUL KREDİSİ TANIMI
 • GERÇEK POLİÇENİN GÖRSEL İNCELENMESİ
 • SENET İLE POLİÇE ARASINDAKİ ORTAK HUSUSLAR
 • SENET İLE POLİÇE ARASINDAKİ FARKLI HUSUSLAR
 • POLİÇEDE BULUNAN UNSURLAR
 • POLİÇE BORÇLUSU - İTHALATÇI
 • POLİÇE ALACAKLISI – İHRACATÇI VEYA İHRACATÇININ BANKASI
 • POLİÇENİN AVALİSTİ – GARANTÖRÜ
 • POLİÇEDE TANZİM TARİHİ
 • POLİÇEDE VADE TARİHİ
 • POLİÇENİN TUTARI
 • POLİÇENİN TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILMASI VE TİCARİ FATURAYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 • POLİÇENİN ÖDEME TAAHHÜDÜ
 • GARANTİLİ (AVALLİ) POLİÇENİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKİR?
 • BORÇLUSU TARAFINDAN VADESİNDE ÖDENMEYEN AVALLİ POLİÇELERİN AKİBETİ NE OLUR?
 • POLİÇENİN CİROSU
 • KABUL KREDİLİ BANKA AVALLİ İŞLEM
 • POLİÇEDE MÜŞTERİ KABULU VE BANKA AVALİ – GARANTİLİ POLİÇELER
 • BANKA AVALLİ POLİÇELERİN KREDİ TEMİNATINI OLUŞTURMASI
 • BANKA AVALLİ POLİÇELERİN İSKONTOSU OLUR MU?
 • İSKONTOYA TABİİ TUTULACAK BANKA AVALLİ POLİÇE İÇİN İŞLEM ADIMLARI
 • BANKANIN AVAL VERDİĞİ BİR POLİÇE PROTESTO OLUR MU, YARATACAĞI RİSK NEDİR?
 • BANKA AVALLİ POLİÇENİN POSTADA KAYBOLMASI HALİNDE BANKALARDAN YENİ POLİÇE TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
 • KABUL KREDİLİ ÖDEMENİN ÇEŞİTLERİ
 • KABUL KREDİLİ MÜŞTERİ KABULLU POLİÇELER
 • KABUL KREDİLİ MÜŞTERİ KABULLÜ, BANKA AVALLİ POLİÇELER
 • KABUL KREDİLİ MÜŞTERİ KABULLÜ İŞLEM NE KADAR GARANTİLİDİR?
 • KABUL KREDİLİ MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİİMDEDİR?
 • MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER BORÇLUSU TARAFINDAN ÖDENMEDİĞİNDE PROTESTO YAPILABİLİR Mİ?
 • MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER NE KADAR GÜVENLİDİR?
 • POLİÇELERİN FİNANSMANDA KULLANILMASI
 • BANKA AVALLİ POLİÇELERİN İSKONTOSU
 • BANKA AVALLİ POLİÇELERİN KREDİ TEMİNATINDA KULLANILMASI, FİNANSMAN YARATILMASI
 • GARANTİSİZ POLİÇELERİN FİNANSMANDA KULLANILMASI
 • GARANTİSİZ POLİÇELERİN İSKONTOSU MÜMKÜN MÜDÜR?
 • GARANTİSİZ POLİÇELERİN FAKTORİNGDE KULLANILMASI
 • GARANTİSİZ POLİÇELER İLE FAKTORİNGDE KABİLİRÜCU OLARAK FİNANSMAN YARATILMASI
 • P/N – PROMISSORY NOTE NEDİR?
 • P/N – PROMISSORY NOTE’NIN DIŞ TİCARETTE İŞLEYİŞİ NASILDIR?
 • P/N – PROMISSORY NOTE İLE POLİÇE ARASINDAKİ FARK NEDİR?
 • P/N – PROMISSORY NOTE GENEL YAPISI
 • GARANTİLİ / AVALLİ P/N – PROMISSORY NOTE ÖZELLİKLERİ
 • GARANTİLİ / AVALLİ P/N – PROMISSORY NOTE VE İSKONTO
 • GARANTİSİZ P/N – PROMISSORY NOTE ÖZELLİKLERİ
 • GARANTİSİZ P/N – PROMISSORY NOTE İLE FİNANSMAN YARATILABİLİR Mİ?
 • GARANTİSİZ P/N – PROMISSORY NOTE VADESİNDE ÖDENMEZ İSE PROTESTO OLUR MU?

 

AKREDİTİFİN GENEL KURALLARI İLE BANKA, İTHALATÇI, İHRACATÇI, REZERV YÖNÜNDEN İŞLEYİŞİ VE FİNANSMAN                            

AKREDİTİF

AKREDİTİFİN GENEL KURALLARI 

 • AKREDİTİF NEDİR?
 • AKREDİTİFİN MİSYONU
 • ICC – UCP  600 – UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE RULES FOR DOCUMENTARY CREDITS
 • AKREDİTİFİN ALICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFİN SATICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER

 

BANKALAR AÇISINDAN AKREDİTİF NEDİR

 • BANKALARIN İTHALATÇISI ADINA VERDİKLERİ BİR TAAHHÜTÜDÜR.
 • BANKALAR BİR AKREDİTİF İLE İTHALATÇININ ELİNİ GÜÇLENDİRİR
 • BANKALAR İTHALAT AKREDİTİFİNDE İTHALATÇISINI GAYRINAKDİ KREDİLENDİRİR
 • AKREDİTİF, KREDİ VE TEMİNAT
 • BANKALARIN AKREDİTİFLE İLGİLİ İZLEDİKLERİ YOK
 • BANKALAR NELERE DİKKAT EDERLER
 • BANKALARIN AKREDİTİFE ŞART OLARAK KOYAMAYACAKLARI HUSUSLAR
 • BANKALAR AKREDİTİFTE HATA YAPAMAZLAR
 • BANKALARIN AKREDİTİFTEKİ GÜVENCESİ EVRAKTIR
 • BANKALAR, AKREDİTİF VE DENİZ KONŞİMENTOSU
 • AKREDİTŞFTE İTHALATÇININ BANKASI İLE İHRACATÇININ BANKASI ARASINDAKI İLİŞKİ
 • BANKALARIN AKREDİTİFTE TEYİD İLİŞKİSİNİN GETİRDİĞİ RİSKLER
 • BANKALARIN BİR AKREDİTİFE TEYİD VERMESİ İLE NASIL BİR MİSYON ÜSTLENMİŞ OLUR?
 • BANKALARIN BİR AKREDİTFTE DEVAM EDEN SORUMLULUĞU
 • HANGİ HALLERDE BANKALARIN BİR AKREDİTİFTE SORUMLULUĞU SONA EDER?
 • BANKALARIN AKREDİTİFTE SORUMLULUĞUNUNSONA ERMESİ
 • AKREDİTİF EVRAGINDA REZERV OLUŞMASI BANKALARA NELER KAZANDIRIR, NELER KAYBETTİRİR?

 

AKREDİTİF

 • AKREDİTİF İŞLEYİŞ ŞEMASI, EN BASİT AKREDİTİF
 • AKREDİTİF ŞARTLI HAVALEDİR
 • AKREDİTİF - ŞARTLI HAVALENİN ŞARTLARI NELER OLABİLİR
 • AKREDİTİF VE UCP 600 SAYILI BRÖŞÜRÜN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 • AKREDİTİFİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ŞARET OLARAK KOYABİLECEĞİMİZ MADDELER
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCELENMESİ –  SIGHT TEYİDLİ
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCELENMESİ – SİGHT TEYİDSİZ
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCLENMESİ – DOWN PAYMENT, MIXED
 • AKREDİTİF KÜŞADI ÖRNEĞİ VE TERCÜMESİ
 • HER SATIRDA AKREDİTİFLEN ANLADIKLARIMIZ VE ANLAMADIKLARIMIZ
 • İHRACAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
 • AKREDİTİFTE REZERV NEDİR
 • AKREDİTİFTE REZERVLİ DÖKÜMANLARIN AKİBETİ
 • AKREDİTİFTE BULUNAN REZERV VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • AKREDİTİFTE GÖZDEN KAÇAN REZERVLER SONRASI BANKALARIN RİSKLERİ
 • AKREDİTİFTE TEYİD
 • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK
 • AKREDİTİFTE İLE TEYİD ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR?
 • AKREDİTİFİN ÖNEMİ, ALICI VE SATICIYA SAĞLADIĞI GÜVENCELER
 • AKREDİTİFİN AÇILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, SONA ERMESİ
 • AKREDİTİF AÇTIRMA TEKLİF MEKTUBU
 • AKREDİTİF SWFTİ İNCELEMESİ
 • AKREDİTİFTE VADELER
 • AKREDİTİF ÖRNEĞİ
 • AKREDİTİF ADINA KISA KISA
 • İTHALAT VE İHRACAT AKREDİTİFLERİ
 • İTHALAT AKREDİTİFİ
 • İTHALAT KREDİ MEKTUBUNUN (AKREDİTİFİNİN) AVANTAJLARI
 • İTHALAT AKREDİTİFİNİN DEZAVANTAJLARI
 • İHRACAT AKREDİTİFİ 
 • İHRACAT AKREDİTİFİNİN AVANTAJLARI
 • İHRACAT AKREDİTİFİNİN DEZAVANTAJLARI
 • İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE AKREDİTİF
 • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER;
 • AKREDİTİF İŞLEMLERİNE KATILANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 • AKREDİTİF BANKASI
 • AKREDİTİF BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • AKREDİTİF BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • İHBAR BANKASI, GÖREVLİ BANKA
 • TEYİT BANKASI
 • TEYİT BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AKREDİTİF BANKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • RAMBURSMAN BANKASI
 • TEYİT BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AKREDİTİF BANKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİDLİ VE RAMBURSMAN YETKİLİ BİR AKREDİTİF ÖRNEĞİ
 • TEYİDLİ RAMBURSMANSIZ BİR AKREDİTİF ÖRNEĞİ
 • BİR İHRACAT AKREDİTİFİNDE BU HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR
 • AKREDİTİF BELGELERİ, İNCELENMESİ VE SONUÇLARI
 • BELGELERİN GÖNDERİLMESİ
 • BANKALARIN BELGELERİ MAKUL ÖZENLE VE DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İTİBARİYLE İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • BELGELERİN MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE VE EN GEÇ 5 BANKA İŞ GÜNÜ İÇİNDE İNCELENMESİ
 • BELGELERİN AKREDİTİF BANKASINA GÖNDERİLMESİ VE AKREDİTİF MEBLAĞININ TALEP EDİLMESİ
 • AMİR VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN, AKREDİTİF MEBLAĞLARININ ÖDENMEMESİ İÇİN MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR VEYA İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI
 • AKREDİTİFLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (AMENDMENTS)
 • TELEKOMÜNİKASYON ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, ÖN İHBARI YAPILAN AKREDİTİFLER VE DEĞİŞİKLİKLER
 • AKREDİTİF BELGELERİNİN İNCELENMESİ
 • BELGELERDE İNCELEME YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • FATURA (INVOICE-COMMERCIAL INVOICE) İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • KOLİ LİSTESİNİ İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • DOLAŞIM BELGELERİNİ (ATR - EUR 1 - EUR MED) İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
 • MENŞE ŞAHADETNAMESİ - CERTIFICATE OF ORIGIN İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • GÖZETİM BELGESİ-INPECTION REPORT İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • RAMBURSMAN (REIMBURSEMENT)
 • REZERV NEDİR? FARKLILIKLAR (DISCREPANCY)
 • REZERVLİ / UYGUN OLMAYAN BELGELER, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİ
 • VESAİK ÜZERİNDE SIK RASTLANAN REZERVLER = FARKLILIKLAR (DISCREPANCIES)
 • ÖZET OLARAK REZERV ANA BAŞLIKLARI
 • AKREDİTİF TÜRLERİ
 • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜK
 • ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION BROCHURE 600 ICC’NİN AKREDTİFLERE İLİŞKİN YEKNESAK USULLER VE UYGULAMA KURALLARI 2007 REVİZYONU
 • AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR?
 • AKREDİTİFLERLE İLGİLİ YAŞANMIŞ GERÇEK VAKALAR VE ÇIKARILACAK SONUÇLAR

AKREDITIF ANALIZI VE İHRACATÇILAR İÇİN KONTROL LISTESİ

 • DOKÜMAN İNCELENMESİ VE ALINAN SORUMLULUK
 • ÜLKE RİSKİ
 • POLİTİK RİSK
 • EKONOMİK RİSK
 • AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE GÖRÜLEN YAYGIN SORUNLAR
 • TRANSFERABLE L/C’DE TEMİNAT
 • TRANSFERABLE L/C’DE BANKAMIZIN SORUMLULUKLARI
 • KARŞILIKLI AKREDİTİFLER (BACK-TO-BACK CREDITS)
 • BACK TO BACK L/C’DE TEMİNAT
 • BACK TO BACK L/C’DE BANKANIN SORUMLULUKLARI
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİFİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR VE AKREDİTİF KAPSAMINDAKİ BELGELERİN İNCELENMESİ, OPERASYONEL İŞLEMLER, SÜREÇ

AKREDİTİFTEKİ RİSKLER

 • ÜLKE RİSKİ
 • MUCBİR SEBEP RİSKİ
 • SAHTEKÂRLIK RISKI
 • AMİR BANKANIN İFLAS ETMESİ
 • MALLARIN NOKSAN VEYA KALITESİZ ÇIKMASI
 • BELGELERİN POSTADAN GEÇ GELMESİ
 • KUR RİSKİ
 • AMİRİN İFLAS ETMESİ
 • AKREDİTİF ŞARTLARINA UYMAMA / REZERV
 • İHBAR BANKASININ RİSKİ (MUHABİR BANKA)
 • GÖREVLİ BANKA RİSKİ
 • TEYİD BANKASININ RİSKİ
 • RAMBURSMAN BANKASININ RİSKİ
 • ÖDEME ŞEKİLLERİNDE ULUSLARARASI YEKNESAK KAİDE VE KURALLAR
 • ULUSLARARASI YEKNESAK KURALLAR
 • (ICC YAYINLARI UCP 600) INTERNATIONAL CHAMBER AND COMMERCE
 • İTHALAT VE İHRACAT AKRDİTİFLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
 • İHRACAT AKREDİTİFLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • İTHALAT AKREDİTİFLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • BİR İTHALAT AKREDİTİFİ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR?
 • VESAİK İBRAZ VE İNCELEME DETAYLARI
 • GENEL OLARAK RÖMİZDEKİ BİLGİLERİN AÇIKLIĞI VE NETLİĞİ
 • KENDİSİNE EVRAK İBRAZ EDİLEN BANKANIN KONUMU
 • KREDİTİNİN TÜRÜ VE ÖDEME ŞARTLARI
 • VESAİK İNCELEME SÜRECİ – KONTROL LİSTESİ-  CHECK LİST
 • TİCARİ FATURA (COMMERCIAL INVOICE)
 • POLİÇE (DRAFT-BILL OF EXCHANGE)
 • DENİZ / OKYANUS KONŞİMENTOSU (MARINE/OCEAN BILL OF LADING)
 • HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ (AIRWAYBILL)
 • KARAYOLU , DEMİRYOLU VE İÇ SUYOLU TAŞIMA BELGELERİ (ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS)
 • CHARTER PARTY KONŞİMENTOSU (CHARTER PARTY BILL OF LADING)
 • KURYE VE POSTA ALINDISI / MAKBUZLARI (CARRIER AND POST RECEIPTS)
 • SİGORTA BELGELERİ (INSURANCE DOCUMENTS)
 • MENŞE ŞEHADETNAMESİ (CERTIFICATE OF ORIGIN)
 • AĞIRLIK LİSTESİ / SERTİFİKASI ( WEIGHT LIST ( WEIGHT CERTIFICATE)
 • KOLİ LİSTESİ ( PACKING LIST )
 • GENEL HÜKÜMLER
 • AKREDİTİF VESAİKİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER
 • AMİR BANKA AÇISINDAN
 • AMİRE MÜRACAAT EDİLMESİ
 • RED BİLDİRİMİNİN GÖNDERİLMESİ
 • VESAİKİN AMİRE TESLİM EDİLMESİ
 • VESAİKİN ELDE (GÖNDEREN TARAFIN EMRİNDE ) TUTULMASI
 • GÖREVLİ/TEYİT BANKASI AÇISINDAN
 • BİR TARAF NEZDİNDE UYGUN BULUNAN VESAİKİN YARATACAĞI DURUMLAR
 • TEYİT BANKASI OLMAYAN GÖREVLİ BANKA NEZDİNDE UYGUN BULUNURSA ;
 • TEYİT BANKASI NEZDİNDE UYGUN BULUNURSA;
 • AMİR BANKA NEZDİNDE UYGUN BULUNURSA;

 

AKREDİTİFİN FİNANSMANI / POSTFİNANSMAN / İSKONTO / DOWN PAYMENT ÖDEME

 • AKREDİTİFTEN FİNANSMAN YARATMAK
 • AMİR BANKANIN AKREDİTİF İÇİN YURT DIŞINDAN FİNANSMAN BULMASI – POSTFİNANSMAN
 • AKREDİTİFTE POSTFİNANSMAN İŞLEYİŞİ VE KURALLARI
 • AKREDİTİFTE POSTFİNANSMAN TESİSİ İLE İTHALATÇIYA SAĞLADIĞI YARARLAR
 • AKREDİTİFTE POSTFİNANSMANIN İHRACATÇIYA ÖDENMESİ
 • POSTFİNANSMANIN MUHABİR BANKAYA İADESİ VE FAİZ ÖDEMESİ
 • POSTFİNANSMANIN İTHALATÇI TARAFINDAN KULLANILMASI
 • VADELİ AKREDİTİF VE İSKONTONUN KURALLARI
 • VADELİ AKREDİTİFİN İSKONTOSUNDA GENEL KURALLAR
 • VADELİ AKREDİTİF İSKONTOSU OPERASYONEL İŞLEMLER
 • VADELİ AKREDİTİFTE TÜREV İŞLEMLERİ – FORWARD VE OPSİYON
 • DOWN PAYMENT AKREDİTİF NEDİR
 • DOWN PAYMENT AKREDİTİFİN İHRACATÇIYA FİNANSMAN AÇISINDAN YARARLARI NEDİR
 • DOWN PAYMENT AKREDİTİFİN İŞLEYİŞİ
 • DOWN PAYMENT AKREDİTİFTE ÖN ÖDEMENİN MALİYETİ NEDİR?
 • DOWN PAYMENT AKREDİTİFİN REALİZASYONU

POSTFİNANSMAN

 • POSTFİNANSMAN NEDİR?
 • POSTFİNANSMANDAN KİMLER YARARLANIR?
 • POSTFİNANSMANDA İŞLEM ADIMLARI
 • POSTFİNANSMANIN İTHALATÇI TARAFINDAN KULLANILMASI
 • POSTFİNANSMANIN BANKA TARAFINDAN KULLANILMASI
 • POSTFİNANSMAN GELİRİNDEN NEMALANMA
 • POSTFİNANSMAN VADELERİ

 

Eğitmen

image
Reşat BAĞCIOĞLU

Dış Ticaret Uzmanı ve Danışmanı

Akademik eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu.

 

Bankacılık kariyeri

1982 Yılında Dışbank (daha sonra sırasıyla Fortis Bank ve TEB ile birleşti) Mersin’de kambiyo, dış işlemler ve krediler departmanında görev yaptıktan sonra aynı bankanın Mersin Serbest Bölgesi Şubesi’ne şube müdürü olarak atandı. 10 yıl şube müdürlüğü yapan Bağcıoğlu’nun 25 yıllık bankacılık misyonu süresinde kendi bankasında 12 yıl iç eğitmen olarak dış işlemler ve kambiyo eğitmenliği görevini de sürdürmüş ve 2007 Mayıs ayında emekli olmuştur.

 

Eğitimcilik

Emeklilik sonrası,  başta Türk Eximbank – Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. ve TBB -Türkiye Bankalar Birliği – İstanbul ve T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara İdare Merkezi olmak üzere çeşitli kamu ve özel bankaların eğitim ve gelişim müdürlüklerindeki eğitimler, yüksek okullar,  dış ticaret şirketleri, çeşitli illerdeki ihracatçı birliklerinde dış ticaret, Akreditif, kambiyo, Türk Eximbank kredileri ve Garanti Programları, döviz kredileri eğitmenliği yapmaya başladı. Diğer taraftan 2015 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü son sınıfta Dış Ticaret (II) dersinde akademisyen olarak görev alarak kendi hazırladığı Dış Ticaret kitabını aynı okulda ders kitabı olarak okutmuştur.

Bağcıoğlu’nun kendine ait www.rblecturer.com adlı web sitesi ve aynı sitede yayımlanan çeşitli dış ticaret ve kredi kitapları mevcut olup Finans Kulüp – Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı İstanbul (www.finanskulup.org.tr) üyesidir.

 

Eğitim Yeri

Zoom