• FİNANSAL ANALİZ
image

İşletmelerin tüm orta ve üst düzey yöneticilerinin mali analiz süreci hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bilgilendirme süreci örnek olaylar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

image

Hakan ŞAKAR

Eğitmen

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler

 

Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

Kayıt Dışı İşlemler

Stoklar/Stok Sayımları

Sorunlu Alacak Tanımlamaları

Bilanço Dışı Taahhütler

Vade Gruplamaları

Reeskontlar

Kur Farkları

Diğer Sorunlar

 

Yardımcı Mali Tablolar

Fon akım tablosu, nakit akım tablosu ve net işletme sermayesi değişim tablosu

Özvarlık Değişim Tablosu

Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

Kar Dağıtım Tablosu

 

Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları

Vade Düzeltmeleri

Hesap Düzeltmeleri

Karşılıkların Ayrılması

Stok Değerlemelerinin Gözden Geçirilmesi

Sabit Kıymetler Değerlemelerinin Gözden Geçirilmesi

 

Muhasebede Finansal Analizi Etkileyen Özellikli İşlemler

Yeniden Değerleme Fonu, Amortisman, Kur Farkları, Nakit Bazlı Bilanço ve Özvarlık İncelemeleri

Yeniden Değerlemeden, Amortisman ve Kur Farklarından Arındırılmış (Nakit Bazlı Hale Getirilmiş) Bilanço ve Gelir Tablosunun İncelenmesi

 

Finansal Analiz Yöntemleri

Rasyo Analizi

Yüzdeler Analizi

Trend Analizi

Geleceğe İlişkin Olarak Bilanço ve Gelir Tablosunun Projeksiyonun Yapılması ve Oluşacak Tablolara Göre Dikey ve Yatay Analizin Yeniden Gözden Geçirilmesi

 

Karar Verme, Limit, Vade, Teminat ve Fiyat Saptanması

Karar Vermede Dikkate Alınması Gereken Noktalar

Limit Saptanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Nakit Akım Tablosundan Elde Edilen Faaliyet Sonrası Yaratılan Nakit Tutarı (FSYN) Kısıtlaması

Finansman Giderlerinin Net Kar-Zarara (FG/NKZ) oranı Kısıtlaması

FSYN ve (FG/NKZ) Kısıtlamalarının Projeksiyonu Yapılmış Bialnço ve Gelir Tablolarında Yeniden Hesaplanması ve Limitin Saptanması

Vade Saptanmasında Dikkate Alınması Gereken Noktalar

Genel Nakit Döngüsü İncelemesi

Ayrıntılı Vade Farklılıkları Tablosunun Oluşturulması (Vade Dilimlerine Göre Nakit Hareketleri Tablosu)

Teminat Saptanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bilanço İçi Teminatlar ve Uygulanması Gereken Marjların Saptanması

Bilanço Dışı Teminatlar ve Uygulanması Gereken Marjların Saptanması

Fiyatlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

ŞCH Faiz Oranının (Pool Rate) Hesaplanması İlkeleri.

Kaynak Maliyetinden (ŞCH Faiz Oranı-Pool Rate) Fiyatlamaya Geçerken Vade Unsurunun Hesaplamaya Etkisi

Derecelendirme (Rating) İşlemlerinin Önemi ve Risk Priminin Fiyatlamaya Etkisi

Kar Priminin Fiyatlamaya Etkisi

 

Örnek Olaylar ve Çözümleri

Geribildirim, Özet ve Kapanış